نظارت استصوابی چرا و چگونه صورت می گیرد؟

547

نظارت بر انتخابات به صورت استصوابی چرا و چگونه توسط شورای نگهبان صورت می گیرد؟