بخش اول موج مکانیکی

79

فیلم آموزشی موج مکانیکی، بخش اول از فصل سوم فیزیک 3 پایۀ دوازدهم. در این فیلم با مفاهیم اولیۀ موج و انواع آن و تندی انتشار موج عرضی در تار کشیده آشنا می شوید. مدرس استاد محمد گلزاری. جهت دریافت فیلم های مشابه به سایت www.poopakedu.ir مراجعه کنید.