اجرای زنده و زیبای فریدون آسرایی در مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت

249

اجرای زنده و زیبای فریدون آسرایی در مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت