آخرین آمار جمعیت جهان 7 میلیارد و 295 میلیون نفر است

471
pixel