چهره برجسته فولادی سال 1394

89

چهره برجسته فولادی سال 1394 کشور جناب آقای مهندس شاپور طاحونی عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر