روضه حسین (ع) نخوانید چون …

233

ابوحامد محمد غزالی معروف به امام محمد غزالی از عالمان صوفی اهل سنت است که به خاطر مقامات علمی که نزد اهل سنت دارد، به وی لقب “امام” داده اند ...