"اوردوز" 17 | درمان مدرن واژینسموس ( ترس از رابطه جنسی )

8,246

درحال حاضر برای تمام مشکلات جنسی درمان داریم.در روش درمان مدرن که می بایست با صبر وشکیبایی انجام شود خیلی زودتر از درمان سنتی نتیجه حاصل میگرددودرمرحله آخر درمان آقا باید بخوابد وخانم به صورت نشسته برروی آقابه آرامی اجازه دهد عمل دخول صورت پذیرد.