تیزر مستند «جمعه سیاه» به کارگردانی یوسف نتیل

239

اثر راه یافته به بخش سینمای بین الملل از فلسطین