محرومیت اهالی روستای گرمابسرد دماوند از آب شرب

2,228
محرومیت اهالی روستای گرمابسرد دماوند از نعمت آب آشامیدنی(نشریه تاررود)
pixel