بخش دوم مبحث Local policy پودمان۴ شبکه - دوازدهم کامپیوتر- هنرستان علم و تکنیک

77
تدریس مبحث Local policy از پودمان چهارم درس تجهیرات شبکه و سخت افزار توسط آقای مهندس حسین آجودانی - هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک - بخش دوم
pixel