هواداران امید فراهانی

1,202

تشکر دانش آموزان استاد امید فراهانی از ایشان بعد از جلسه کنکور