دو نکته مهم برای داوطلبین فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی سرجلسه کنکور

77

دو نکته حکیمانه برای داوطلبین فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی سر جلسه کنکور نکته اول استاد امیرحسین صادقی مدیر آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران physicpezeshki.com https://www.instagram.com/physicpezeshki