گفتگو با دانش پذیران دوره مدیریت DBA فن آوران حکیم در اصفهان

1,293

در این ویدئو نظر دانش پذیران آخرین دوره مدیریت DBA موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم به سمع شما می رسد.