روز اول پخش لوازم تحصیلی، ویزیت تیم پزشکی و بازی درمان

83

فقط یک جمله ۲۰ کیلومتر. فاصله اولین چاه آب تا روستا سهم هر فرد ۱۵ لیتر آب در ماه