زمینه سازی برای short sell در بازار با قرار داد معاملات آتی سبد سهام

140

فردین آقابزرگی مدیر عامل کارگزاری بانک دی عنوان کرد: معاملات آتی سهام که از پیش مجوز مربوطه را از کمیته ی فقهی سازمان بورس اخذ کرده بود و مورد معامله قرار می گرفت؛معاملات اتی سکه هم مبتنی بر دارایی پایه فیزیک سکه به همین شکل معامله می شد.