دو خبر خوش از مبارزه با کرونا

781

دو خبر خوش از مبارزه با کرونا ترخیص مُسن ترین بیمار مبتلا به کرونا و تولد نوزاد سالم از بیمار مبتلا به کرونا از خبرهای خوب مبارزه با کروناست.

pixel