فتح قله ی «لوناگ ری» برای اولین بار توسط «دیوید لاما» بص

454

فتح قله ی «لوناگ ری» (Lunag Ri) در مرز نپال و تبت برای اولین بار توسط «دیوید لاما»ی اتریشی بصورت آزاد و انفرادی پیش از این «لاما» دو بار در سال های 2015 و 2016 به همراه «کانرد انکر» آمریکایی برای فتح این قله ی 6907 متری تلاش کرده بودند. با تشکر از آقای شهرام ف. climbing.com/videos/david-lama-makes-the-first-ascent-of-lunag-ri-solo

pixel