کورس R Programming - پایین آمدن

18

دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/lynda-r-programming-in-data-science-high-volume-data/