درگیری لفظی مهرداد میناوند و سامان گوران بر سر استقلال و پرسپولیس.

603
درگیری لفظی مهرداد میناوند و سامان گوران بر سر استقلال و پرسپولیس.
pixel