کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ کار تحصیل قدرت

318
کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه(مجازی)؛ با دستور جلسه؛ کار تحصیل قدرت به استادی مهندس دژاکام 99/5/8
کنگره 60 381 دنبال کننده
pixel