ساخت سیل بند با مشارکت اهالی روستا

272

در مسافرت نوروز94با توجه به مطالعات صورت گرفته در روستای شندمعصومه، پروژه ساخت سیل بند آغاز شد. این فیلم،مستند کوتاهی است از مشارکت اهالی در به اتمام رساندن ساخت این سیل بند...