اپلیکیشن دیکشنری هوانوردی و هوافضا چکاوک

308

دیکشنری مصور و تخصصی رشته های هوانوردی(خلبانی، تعمیرونگهداری، اویونیک، دیسپچ، مهمانداری، ایمنی زمینی و...) و رشته هوافضا