ما می توانیم - ایران شهر - قسمت هفتم

101

علیرضا معافی، روانشناس خانواده، عضو ٤ أنجمن تخصصی با ٧ سال سابقه تدریس و ٢٣ سال سابقه درمان درانگلستان به عنوان کارشناس برنامه در بخش "ما می توانیم" در این برنامه به تهدیدهای اعزام نوجوانان به خارج از کشور در زیر سن 18 سال می پردازد