تاریخچه اتحادیه اروپا در 3 دقیقه

258

اکنون اتحادیه اروپا با چالش های فراوانی روبروست و شاید بحران ها آن را از پا بیندازد. اما این اتحادیه چگونه به وجود آمد؟ در 3 دقیقه پاسخ سوال خود را تماشا کنید!