قبلا از دو نفر دزدی کرده ام،آیا می‌توانم آن پول را برای آنها خیرات کنم ؟

89