ته چین گرمساری نداریمه.

1,933
ته چین گرمساری نداریمه. به قدری خوشمزس كه از این هفته، همش می رم گرمسار گوشت بره كه تو دهن آب می شه و برنجی كه دور گوشته كه بهش می گن ته گوشت. فقط یه نكنه ای رو بگم كه بوم گردی قصر شیرین یك رستوران نیست بلكه فرصتیه برای حس ایران زیستن به سبك سنتی. حتما امتحان كنین كه فوق العادس. انتهای نسترن ٢، تلفن: ٠٩١٢٣٠٢١٧٥٢ @ghasreshirin_garmsar
مسترتیستر 1.2 هزار دنبال کننده
pixel