انرژی های تجدیدپذیر یا سوخت فسیلی؟

1,346

پرسش و پاسخ چالشی در مورد مزیت انرژی های تجدیدپذیر در برابر سوخت های فسیلی یا بلعکس، در چهارمین کارگاه آموزشی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی، مهرماه 96