عرضه اولیه سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در بورس تهران 27-11-97

356

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شنبه مورخ 27 بهمن ماه97 ، تعداد 50 میلیون سهم، معادل 5 درصد از سهام شرکت فروشگا ه های زنجیره ای افق کوروش با نماد (افق) به روش ثبت سفارش به قیمت هر سهم 16950 ریال در بورس تهران کشف قیمت و معامله شد.