مصاحبه رسانه ی ویداَپ با شتاب دهنده بانا

84

Vidap اولین رسانه ی پارک های علم و فناوری

وید اَپ VIDAP
وید اَپ VIDAP 11 دنبال کننده
دل - فصل 1 قسمت 1
%92
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 50 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 1