جراحی خارج کردن دندان و کیست توسط دکتر میترا وثوقی

4,928
جهت کشیدن دندان و حفظ استخوان آلوئل، دندان را با سکشن دادن خارج کردیم و کیست انتهای ریشه جهت جلوگیری از عود ضایعه به طور کامل کورتاژ و برای بررسی هیستوپاتولوژی ارسال شد.
pixel