علوم انسانی@dinmatin

356

تعامل علوم انسانی و اجتهادT پیشوایان شیعه پیشتازان علوم تجربی و انسانی ، رنسانس شیعی باعث رنسانس در دنیا ، تعامل علوم انسانی با اجتهاد در علوم روانشناسی ، حقوق ، اقتصاد و علوم سیاسی، سلمان رئوفی صدر

@dinmatin
@dinmatin 45 دنبال کننده