معرفی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

147

معرفی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد معرفی واحدهای تشکیل دهنده مجتمع نیکوکاری رعد بمنظور هدیه دادن توانمندی به افراد دارای معلولیت

pixel