تعریف کلید کاندید در پایگاه داده ها

1,742

تعریف کلید کاندید در پایگاه داده ها ارسطو خلیلی فر موسسه بابان

pixel