سلسله سخنرانی های «اخلاق حرفه ای در کتابداری»-2

944
«نظریه های اخلاق هنجاری با نگاه به مسائل کتابخانه های عمومی» عنوان دومین جلسه از سلسله سخنرانی های «اخلاق حرفه ای درکتابداری» است که توسط دکتر مهدی شقاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ارائه شده است.
pixel