عدم قطعیت در تصمیم گیری

67

وقتی می خواهی تصمیم گیری کنی، عوامل مختلف در این مسیر از جمله تهدیدها و عدم قطعیت و ریسکها وجود دارند؛ از گذشته بایستی درس بگیری و رو به جلو حرکت کرده و البته با توجه به همه ی اطلاعات موجود درست ترین تصمیم را بگیری و البته تصمیم بهینه با وجود محدودیتها معنی پیدا می کند. اگر هیچ محدودیتی وجود نداشته باشد؛ مدیریت معنی خود را از دست می دهد.

وحید
وحید 1 دنبال کننده