دیالوگ های درخشان - هامون

2,273

دیالوگی کوتاه اما بیانگر ویژگی های شخصیتی حمید هامون (خسرو شکیبایی). از جمله عصبانیت مفرط او از اجتماع سطحی، متقلب و شارلاتان پیرامون خود، و این فرض که کودکی که در همین اجتماع پرورش یابد، واجد همان ویژگی ها خواهد بود. دیالوگ دبیری (عزت الله انتظامی) گرچه همدلی برانگیز است؛ اما می تواند فقط ترفند او برای پیش بردن بجث طلاق هامون و همسرش باشد. فراموش نکنیم که او نیز وکیلی دودوزه باز است.