اعتیاد(راه رهایی)

878

چند بار زمین خوردی؟ اصلا چرا توبه می کنی؟! اگه زورت میرسه به اخرش فکر کن رفیق!