مدرسه مجازی شفافیت | چرا جلسات شوراها باید شفاف باشند؟

119

در این قسمت از برنامه «مدرسه مجازی شفافیت»، به چرایی لزوم «شفافیت جلسات شوراها» پرداخته ایم.