مصاحبه بیمار و دکتر سهرابی27

388

دو ماه پس از عمل جراحی زیبایی بینی - بینی استخوانی بسیار داغون و دارای شکستگی بسیار - نتیجه: طبیعی مردانه

pixel