تواضع حضرت آیت الله میلانی در برابر استاد بزرگوار خود

238
آیت الله العظمی وحید خراسانی آیت الله سید علی حسینی میلانی
pixel