افشاگری برنامه پایش از وزرا و مدیران دولتی!

646
اگر میخواهید بدانید که چرا وضعیت اقتصادی در دوران ریاست جمهوری روحانی بدتر شده است، این فیلم را ببینید.
pixel