آموزش معکوس

493
یکی از نگرش های جدید آموزش، آموزش معکوس (Flipped learning) می باشد. در این روش دریافت دانش در محیط خارج از فضای آموزشی و یا خارج از زمان کلاس صورت می گیرد، و بیشترین زمان فراگیران در فضای آموزشی صرف فهم، تحلیل، کاربرد و ارزشیابی می شود. این رویکرد بیشترین امکان و زمان را در اختیار آموزش دهنده ها و فراگیران قرار می دهد تا در قالب فعالیت ها و بحث های گروهی با دانش کسب شده خود، نسبت به استعدادها و توانایی های درونی خود، بیشترین خلاقیت و کاربرد را نشان دهند.
pixel