آیت الله هادوی تهرانی - درس خارج اصول ، سال تحصیلی 97-98- جلسه 16

112

موضوع درس معظم له "المطلق و المقید" می باشد.