مسئولیت برند همراه با شهرت برند

509
گفت و گو با شاهین فاطمی موسس و مدیر برند دُرسا در حاشیه سمینار برند سازی شخصی
pixel