راه اندازی سنسور LM35 در پروتئوس

775

با استفاده از تنها یک LM35 و موتور این مدار به راحتی قابل ساخت است که می تواند در صورت گرما موتور هوا را خنک کند. برای اطلاعات ببشتر به http://www.learningelectronic.loxblog.com/مراجعه کنید. ممنون که ما را یاری می کنید.