فرمایشات شهید آیت الله باقر النمر در مورد قمه زنی

153