وقتی نفوذ، اتاق محاسبات مسئولین را بدست می گیرد...

299

وقتی نفوذ، اتاق محاسبات مسئولین را بدست می گیرد و به کسانی مسئولیت می دهند که حتی یک روز در این کشور کار اجرایی نکرده اند، امثال کاوه مدنی پدید می آید.