تدریس استثنایی درس 8 پایه دوم در گزینه 4 شبکه 4

657

دکتر سرکشیک زاده کارشناس و مدرس شبکه های یک ، چهار ، شما و آموزش سیما اینبار هنر تدریس خود را در درس 8 پایه دوم به نمایش گذاشت . مهندس نیکخو مشاور حاضر در استدیو نیز با تحسین سبک تدریس استاد ، به دانش آموزان توصیه کرد از منابع و کلاسها و همایش های دکتر ، استفاده نمایند