تغيير: دانش يا بينش؟

523
دکتر نيما قرباني استاد دانشگاه تهران در اين قسمت: * تمايز ديدن و دانستن * تمايز ديدن فرايند و دانستن نتيجه * اهميت ديدن به جاي دانستن در حل مشکلات رواني
pixel