تیزر مستند کتاب

84

مستند کوتاه پیرامون کتاب و کتابخوانی که در سال 1396 به سفارش موسسه فرهنگی نصیر ساخته شد.